co-to-jest-islam

Islam jest jedyną religią, która została nazwana przez samego Boga, za pośrednictwem Proroka i Koranu. Bóg mówi w Koranie, co oznacza w języku polskim:

“…i wybrałem dla was Islam jako religię.” (Koran 5:3)

Nazwy innych religii nie zawierają znaczenia ich wykładni, światopoglądu.Judaizm, Chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm i zakatuszrianizm otrzymały swoje nazwy od imion swoich założycieli, proroków, lub od miejsca swoich narodzin.Nazwy tych religii czasem pojawiły się wiele lat po śmierci ich założycieli (tak jak wierzą ich wyznawcy) jak w przypadku buddyzmu i chrześcijaństwa. Słowo Islam ma zaś swoje własne znaczenie,w którym zawiera się cała istota tej religii.

Islam oznacza:     – pełne poddanie się(teslim), podporządkowanie się i posłuszeństwo Bogu; pełne i bezwarunkowe przyjęcie tego, co objawił Bóg swojemu prorokowi Muhammadowi – pokój (salam) i równowagę – spokój umysłu i pokój między ludźmi, który prowadzi do równowagi, postępu i dobrobytu – zdrowy (salim) – umiarkowany i zrównoważony sposób życia, bez zbytku i nadużywania czegokolwiek  Wynika z tego, że w samej nazwie islam zawarte są trzy zasady, na których opiera się ta religia.  Mahometanizm jest błędną nazwą islamu, sprzeczną z jego duchem. Muzułmanin (po arabsku muslim) to ten, kto wierzy w Boga i podporządkowuje się Jemu. Wiara w Boga w islamie implikuje określone postępowanie (podporządkowanie, posłuszeństwo).  Muzułmanin usiłuje żyć zgodnie z naukami proroka Muhammada i tworzyć społeczeństwo, które zorganizowane jest na tych samych zasadach. Islam nie jest nową religią. Niesie on w swojej istocie to samo posłannictwo i naukę, którą Bóg Objawił wszystkim swoim prorokom.

Bóg Mówi w Koranie, co oznacza w języku polskim:

Powiedz: “Wierzymy w Boga i w to, co nam zesłał, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi i Isma`ilowi , Izaakowi i Jakubowi, jak i ich potomstwu; i w to, co zostało dane Mojżeszowi, Jezusowi i prorokom – od ich Pana. My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich i jesteśmy Jemu całkowicie poddani.”(Koran 3:84)
Islam w swojej ostatecznej postaci to objawienie, jakie otrzymał od Boga prorok Muhammad. Wszechświat, w którym żyjemy jest uporządkowany. Materia, energia i życie – wszystko to posłuszne jest swoim prawom (powstaje, zmienia się, żyje i umiera – zgodnie z nimi). Wszystko to, co nas otacza (od atomu po galaktyki), podlega określonym prawom (fizyki, biologii i innym). To silne i przenikające wszystko prawo, które rządzi każdym elementem bytu, jest prawem Boga, Stwórcy. Jeżeli wszystko to, co zostało stworzone, posłuszne jest prawu Boga, to oznacza, że wszechświat idzie drogą islamu. Słońce, księżyc, ziemia – wszystkie stworzenia – są muzułmanami (poddanymi prawu Boga).  Bóg Obdarzył człowieka mocą wyboru, podejmowania decyzji i myślenia, formułowania sądów. Człowiek został zaopatrzony w intelekt i możliwość posługiwania się nimi. Ponosi on również odpowiedzialność za to, co czyni.  Bóg nie zostawił człowieka samemu sobie, ale wysłał proroków, aby prowadzili go prostą drogą, która jest prawem Boga. Człowiek może, zatem wybrać, czy podąży tą drogą i stanie się muzułmaninem (tak jak inne stworzenia i przyjmie rolę, jaką przeznaczył mu Bóg na ziemi).

Człowiek jest najważniejszym stworzeniem Boga, które obdarzone zostało wolną wolą Bóg Mówi w Koranie, co oznacza w języku polskim:  My obdarzyliśmy szlachetnością synów Adama. My nosiliśmy ich na lądzie i na morzu. My zaopatrzyliśmy ich wspaniałymi dobrami. My wyróżniliśmy ich wielkim wyróżnieniem Ponad wielu spośród tych, których stworzyliśmy.(Koran 17:70)

Człowiek może dokonywać wyborów i ta możliwość jest depozytem od Boga Bóg Mówi w Koranie, co oznacza w języku polskim: Zaofiarowaliśmy depozyt Niebiosom, ziemi i górom, Lecz one odmówiły noszenia go i przestraszyły się; Poniósł go człowiek.(Koran 33:72)

Bóg wskazał człowiekowi właściwą drogę, a Muhammad pokazał mu, jak nią kroczyć. Powodzenie i zbawienie zależy, więc od samego człowieka, od jego świadomego wyboru (takiego sposobu życia, jaki do tego prowadzi). Prawo Boga zawarte w Koranie i potwierdzone życiem proroka Muhammada obowiązuje wszystkich ludzi – zarówno rządzących, jak i rządzonych.Islam jest wiec religią naturalną, której zasady nadają się do praktykowania w każdym czasie i każdym narodzie.