Czym jest islam?
Islam nie jest nową religią, lecz tą samą prawdą, którą Bóg objawił wszystkim ludziom poprzez Swoich proroków. Islam jest zarówno religią jak i sposobem życia dla jednej piątej populacji świata. Muzułmanie wyznają religię pokoju, miłosierdzia i przebaczenia.

Kim są muzułmanie?
W religii islamu jednoczy się ponad miliard osób różnych ras i kultur na całym globie – od południowych Filipin do Nigerii. Około 18% żyje w świecie arabskim, ogromna część Azji i większość Afryki są muzułmańskie, podczas gdy znaczące mniejszości znajdują się w Rosji, Chinach, obu Amerykach i w Europie. Najwięcej muzułmanów żyje w Indonezji.

W co wierzą muzułmanie?
Muzułmanie wierzą w Jednego, Jedynego Boga; w Anioły przez Niego stworzone; w proroków przynoszących Jego objawienia ludzkości; w Dzień Sądu Ostatecznego; indywidualną odpowiedzialność za czyny; w boską władzę nad ludzkim losem i w życie po śmierci. Wierzą w proroków i wysłanników Bożych zaczynając od Adama, poprzez Noego, Abrahama, Izmaela, Izaaka, Jakuba, Józefa, Hioba, Mojżesza, Aarona, Dawida, Salomona, Eliasza, Jonasza, Jana Chrzciciela, aż po Jezusa, niech pokój będzie z Nimi! Jednak ostateczne potwierdzenie odwiecznego posłannictwa i podsumowanie wcześniejszych proroctw otrzymał Prorok Muhammad poprzez Archanioła Gabriela.

Jak zostać muzułmaninem?
Wystarczy wyznać, że „Nie ma bóstwa oprócz Boga, a Muhammad jest wysłannikiem Boga.” Tą deklaracją muzułmanie ogłaszają swą wiarę we wszystkich Bożych wysłanników i w Księgi przez nich objawione. Co znaczy słowo „islam”? Arabskie słowo „islam” znaczy „oddanie się,” „posłuszeństwo,” a wywodzi się ze słowa oznaczającego „pokój.” W kontekście religijnym oznacza to pełne posłuszeństwo wobec woli Boga. „Mahometanizm” jest więc nazwą mylącą, ponieważ sugeruje, że muzułmanin czci raczej Mahometa niż Boga. „Allah” to arabskie imię Boga, używane w języku arabskim zarówno przez muzułmanów jak i chrześcijan.

Dlaczego islam często budzi zdziwienie?
We współczesnym świecie islam może wydawać się egzotyczny, a ponad to ekstremistyczny. Być może przyczyną tego jest fakt, że na Zachodzie religia nie dominuje w życiu codziennym. Muzułmanie natomiast religię zawsze stawiają na pierwszym miejscu, nie ustalając granic między życiem świeckim a sakralnym. Wierzą oni, że Prawo Boskie Shari’a powinno być przestrzegane bardzo dokładnie, dlatego sprawy związane z religią są tak ważne.

Kim jest Muhammmad?
Muhammad urodził się w Mekce w roku 570, kiedy chrześcijaństwo w pełni się jeszcze nie rozprzestrzeniło w Europie. Ponieważ jego ojciec zmarł przed urodzinami, a matka krótko po nich, Muhammad wychowywał się u wuja ze szlachetnego plemienia Kurajszytów. W wieku dojrzałym zdobył sławę człowieka uczciwego, wielkodusznego i szczerego, którego ceniono jako pokojowego rozjemcę w sporach. Historycy podkreślają jego spokój i skłonność do rozmyślań. Muhammad był bardzo religijny i raził go upadek moralny społeczeństwa. Od czasu do czasu udawał się na medytacje do groty na górze Hira w pobliżu szczytu Dżabal al-Nur, „Góry Światła” w pobliżu Mekki.

Jak Muhammmad stał się prorokiem i wysłannikiem Boga? W wieku lat 40, podczas jednej z medytacji, Muhammad otrzymał pierwsze objawienie boże poprzez Anioła Gabriela. Treść tego objawienia, które trwało dwadzieścia trzy lata, zapisano w księdze zwanej Koranem. Gdy tylko Muhammad zaczął przekazywać słowa usłyszane od Gabriela i głosić prawdę objawioną mu przez Boga, na niego samego i małą grupę jego zwolenników spadły ciężkie prześladowania, które doszły do takiej gwałtowności, że w 622 roku Bóg nakazał im wyjechać. Od tego wydarzenia, hidżry czyli „wędrówki,” podczas której opuścili Mekkę i udali się do miasta Medyna (wtedy zwanego Jasrib), rozpoczyna się kalendarz muzułmański. Po kilkunastu latach Prorok i jego wyznawcy wrócili do Mekki, wybaczyli swoim wrogom i ustanowili religię islamu. Jeszcze zanim Prorok zmarł w wieku 63 lat, większa część Arabii była już muzułmańska, w ciągu stulecia po jego śmierci islam rozprzestrzenił się na świat, sięgając na Zachodzie Hiszpanii, a na Wschodzie Chin.

Jak rozwój islamu wpłynął na świat?
Jedną z przyczyn szybkiego pokojowego rozprzestrzenienia się islamu była prostota jego doktryny – wiara w Jednego Boga. Islam również poucza człowieka, by wykorzystywał swoją zdolność obserwacji i swój rozum. W ciągu niespełna kilku lat rozkwitły wspaniałe cywilizacje i uniwersytety, ponieważ według Proroka „poszukiwanie wiedzy jest obowiązkiem każdego muzułmanina, mężczyzny i kobiety.” Połączenie idei Wschodu i Zachodu, nowych prądów umysłowych ze starymi, przyniosło duży postęp w dziedzinach medycyny, matematyki, fizyki, astronomii, geografii, architektury, sztuki, literatury i historii. Wiele ważnych systemów takich jak algebra, arabskie cyfry czy pojęcie liczby zero (tak znamiennych dla rozwoju matematyki) zostało zapożyczonych z islamu przez średniowieczną Europę. Renesansowe podróże odkrywcze stały się możliwe dzięki rozpowszechnieniu skomplikowanych wynalazków, m. in. astrolabium, kwadrantu czy dobrych map nawigacyjnych.

Czym jest Koran?
Koran to zbiór słów objawionych Muhammadotowi przez Boga za pośrednictwem Archanioła Gabriela. Przechowywany w pamięci Muhammada, został później spisany przez jego Towarzyszy i skrybów, uzgadniających tekst z Muhammadem jeszcze za jego życia. Żadne słowo ze 114 rozdziałów, Sur, przez wieki nie uległo zmianie, tak więc Koran jest pod każdym względem oryginalnym i œświętym tekstem objawionym Muhammadowi czternaście stuleci temu.

Czy są jeszcze jakieœ inne œświęte Ÿźródła?
Tak, sunna, zbiór wypowiedzi i czynów Proroka, jest dla muzułmanów drugim autorytatywnym Ÿźródłem. Hadisy to relacje o decyzjach, czynach i wypowiedziach Mahometa. Wiara w sunnę jest częścią doktryny islamu.

Czy islam jest tolerancyjny?
Koran mówi: Bóg nie zabrania wam, abyœcie byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych. Jednym z praw islamu jest ochrona statusu mniejszoœci, dlatego w całym świecie muzułmańskim można znaleŸć miejsca kultu innych religii. Historia obfituje w wydarzenia potwierdzające tolerancję islamu: kiedy w 634 roku kalif Umar zdobył Jerozolimę, wydał edykt o wolnoœci religijnej dla wszystkich wyznań w mieście. Prawo islamu pozwala również mniejszościom ustanawiać własne sądy i respektuje ich prawa rodzinne.