post-w-ramadanie

„O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może wy będziecie bogobojni.” (Kur’an 2:183)

„To jest miesiąc Ramadan, w którym został zesłany Koran – droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej i rozróżnienie. Kogo z was zastanie ten miesiąc, to niech pości w tym czasie. A ten, kto jest chory lub w podróży, to przez pewną liczbę innych dni. Bóg chce dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia; chce, żebyście dopełnili tę liczbę i żebyście głosili wielkość Boga za to, że On poprowadził was drogą prostą. Być może, będziecie wdzięczni!” (Kur’an 2:185)

Ibn Omar powiedział: Wysłannik Allaha (pzn) rzekł:

„Islam wznosi się na pięciu filarach: szahadzie, że nikt nie jest czczony, tylko Bóg Jedyny, a Muhammad jest Posłańcem Jego, wykonywaniu modlitw, dawaniu jałmużny, pielgrzymce do domu Boga i poście w Ramadanie.” (Al-Buchari)

Wysłannik Allana (pzn) rzekł: „Zaprawdę w Raju jest brama zwana Ar-Rajjan. Przejdą przez nią w Dniu Zmartwychwstania – ci, którzy mieli w zwyczaju pościć. Nikt inny poza nimi nie wejdzie przez nią (do Raju). Zostanie powiedziane również: Gdzie są ci, którzy pościli? Oni wstaną i nikt inny poza nimi nie wejdzie przez tę bramę. Kiedy wejdą (przez nią do Raju) – zostanie zamknięta i nikt już (przez nią) nie wejdzie.” (Al-Buchari i Muslim)

Wysłannik Allana (pzn) także rzekł: „Kto pościł w Ramadanie z wiarą i nadzieją na nagrodę, przebaczone mu będą przeszłe grzechy.” (Ahmad)

Du’a (suplikacja):

Wysłannik Alłaha (pzn), kiedy przerywał swój dzienny post, zazwyczaj mówił: (Allahumma laka sumt, ła ala rizkika aftart, zahaba az-zama’a ła ibtallat al-uruk ta sabata al-adżru insza’ Allah) „(O Boże! W twoim imieniu poszczę i teraz przerywam post pokarmem dostarczonym mi przez Ciebie; przeszło pragnienie, wypełniły się żyły i jeśli Bóg zechce jest nagroda.” (Abu Dałud)

Ibn Abbas przekazał, że Posłaniec Allana (pzn) był najhojniejszym z ludzi. Szczyt jego hojności przypadał na Ramadan, gdy spotykał się z Aniołem Gabrielem każdej ramadanowej nocy, wtedy Gabriel uczył go Kur’anu. (Al-Buchari, Muslim)

Posłaniec Allaha (pzn) przekazał, że Allan (słt) powiedział: „Każdy czyn muzułmanin może wykonać dla siebie, oprócz postu. Post wykonuje się tylko dla Mnie, i ja wynagradzam za poszczenie. Post jest jako tarcza. W dniu, w którym pościcie, nie klnijcie, nie podnoście głosu w sprzeczkach. Jeśli zaś ktoś ma zamiar walczyć, albo sprzeczać się z poszczącym, to niech ten poszczący powie: „Poszczę”. Na tego, w którego ręku jest dusza Muhammada, oddech poszczącego milszy jest Bogu od zapachu piżma. Poszczący cieszy się z postu dwa razy, kiedy przerwie post i kiedy spotka swego Pana.” (Al-Buchari i Muslim)

Posłaniec Allaha (pzn) powiedział: „Kto modlił się nocne modlitwy w Ramadanie z wiarą i nadzieją na nagrodę, przebaczone mu będą przeszłe grzechy.” (Al-Buchari i Muslim)

Zakat al-fitr (jałmużna ramadanowa)

Obowiązek Zakatu al-fitr:

Zakat al-fitr jest to zakat, który daje się na zakończenie postu w miesiącu ramadan. Zaczął obowiązywać w drugim roku hidżry, tzn. razem z obowiązkiem postu. Różni się od innych zakatów tym, że jest to obowiązek nałożony na osoby i nie ma związku z posiadanym majątkiem.

Większość uczonych jest zgodna w tym, iż jest to obowiązek, który należy spełnić. Twierdzenie jest oparte na podstawie hadisu Ibn Omara, iż Wysłannik Allaha (pzn) nałożył obowiązek Zakatu al-fitr w ramadanie w postaci jednego sa’a (miara objętości) z daktyli albo zboża – na muzułmanów: wolnego i niewolnika, mężczyzny i kobiety, dziecko i dorosłego, bogatego.

Preferowana forma Zakatu al-fitr:

Zakat można dawać w formie pieniędzy, co jest korzystne dla biednych i dogodne w obecnych czasach.

Czas dawania Zakatu al-fitr:

Zakat al-fitr należy dać przed modlitwą świąteczną; lepiej pod koniec ramadanu (2-3 ostatnie dni); jeżeli ktoś go daje po modlitwie, liczy się to tylko, jako zwykły dar, a nie jako Zakat al-fitr.

Komu dawać Zakat al-fitr:

Rozdaje się tym samym osobom, którym należy rozdać zakat z majątku, czyli z pieniędzy, handlu, uprawy ziemi itp., wymienione są w następującym wersecie: „Jałmużna jest tylko dla biednych i potrzebujących oraz dla tych, którzy nią się zajmują, jak i dla wyzwolenia niewolników, i dla zadłużonych, jak i na Drodze Allaha oraz dla podróżnego – nakaz od Allaha. Allah jest Wszechwiedzący Mądry.” (Kuг’аn 9:60)

Znaczenie Zakatu Al-Fitr:

Wysłannik Allaha (pzn) wyjaśnił sens tego datku; Otóż oczyszcza on poszczącego za złe słowa i czyny, jest nakarmieniem ubogiego, ażeby wszyscy muzułmanie czuli się w dniu święta zadowoleni i szczęśliwi.

Zakat Al-Fitr daje się w miejscu skąd się pochodzi, chyba, że brak jest ubogich i potrzebujących wówczas można dać w innym miejscu. Każdy płaci za siebie i za tych, którzy są pod jego opieką według swoich możliwości.

Z okazji błogostawionego miesiąca Ramadan oraz zbliżającego się święta Id al-fitr Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP składa wszystkim muzułmanom najserdeczniejsze życzenia błogosławionego postu.