Przekazał Abu Dharr, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Kiedy wstajesz rano, jałmużna jest obowiązkiem każdego z twoich stawów*. A każde wysławienie Allaha (recytacja tasbih – „Subhana Allah”) to jałmużna; każde wychwalenie Allaha (recytacja tahmid; recytacja „al-Hamdulillah”) to jałmużna; każdy takbir (recytacja „Allahu akbar”) to jałmużna; każde zaświadczenie, że nie ma boga (godnego czci) poza Allahem to jałmużna; nakazywanie dobra to jałmużna i zakazywanie zła to jałmużna. Zaś nagroda za dwa rakaty (nadobowiązkowej) modlitwy duha (odmawianej przed południem) równa jest nagrodzie za to wszystko (jw.)”. (Muslim)