prorok-muhammad-pokoj-z-nim-26

Ludzie! Słuchajcie tego, co mówię i zrozumcie to! Cała ludzkość jest od Adama i Ewy, Arab nie ma przewagi nad nie-Arabem; także biały nie ma przewagi nad czarnym, i czarny nie ma przewagi nad białym, z wyjatkiem pod względem pobożności (taqła) i dobrych uczynków. Wiedzcie, iż każdy muzułmanin jest bratem drugiego muzułmanina, albowiem wszyscy muzułmanie są braćmi. To, co należy do muzułmanina jest zabronione innemu muzułmaninowi, poza tym, co on sam daje z własnej woli. Zatem nie bądźcie wobec siebie niesprawiedliwi!

Zaprawdę, wkrótce spotkacie waszego Pana i odpowiadać będziecie za swoje czyny! Zatem uważajcie, nie zboczcie z drogi prawości po moim odejściu.

– Częsć Ostatniego Kazania Proroka Muhammada صلى الله عليه وسلم –