Koran-2-185

Gdyby ktoś zapytał nas, o co chodzi w miesiącu Ramadan, większość z nas powiedziałaby, że to miesiąc, w którym muzułmanie poszczą od wschodu do zachodu. Uprościliśmy miesiąc Ramadanu do miesiąca postu, ale nasz Stwórca, Allah, przedstawia ten miesiąc jako miesiąc Koranu. Allah nas nauczył w Surah Baqarah (2: 185) – że miesiąc Ramadanu jest miesiącem, w którym został objawiony Koran, wytyczne dla ludzkości i jasne dowody wskazujące na kryterium pomiędzy dobrem a złem.
Co to znaczy? Dla muzułmanów jest to miesiąc, w którym musimy poprawić nasze relacje z Koranem, jeśli chodzi o wykład, zrozumienie i mądrość ostatecznego objawienia naszego Stwórcy dla ludzkości; a nie dla muzułmanów, nasz Stwórca nie powiedział wytycznych dla muzułmanów, ale raczej wytycznych dla ludzkości. Proszę pobrać bezpłatną wersję Koranu i przynajmniej ją przeczytać, aby dowiedzieć się, co w niej jest a nie zostawiać tego dla mediów lub innych, aby dowiedzieć się o Szlachetnym Koranie.
Poszukaj celu na tej ziemi, poszukaj prawdy i przekonaj się sam!
Pobierz Koran Po Polsku

If someone were to ask us what the month of Ramadan is all about, most of us would say the month in which muslims fast from dawn to dusk. We have simplified the month of Ramadan to a month of fasting but our Creator, Allah, introduces this month to us as a month of the Quran. Allah taught us in Surah Baqarah (2:185) – The month of Ramadan is the month in which the Quran was revealed, a guidance for mankind, and clear proofs for the guidance and criterion between right and wrong.
What does this means? For the muslims, it is a month where we must better our relationship with the Quran, in terms of lecture, understanding and wisdom of our Creator’s final revelation to humanity; and as for the non-muslims, our Creator did not say a guidance for the muslims, but instead a guidance for mankind. Please download your free copy of the Quran and read it at least to find out what’s in it, and not leave the media or others to tell you about the Noble Quran.
Seek your purpose on this earth, search for the truth and find out for yourself!
Download Polish Translation of the Quran