2-256

Nie ma zapisów w historii, które pokazywałyby, że ludzie zmuszani byli siłą do przejścia na islam. Muzułmanie rządzili Arabią przez ponad 1400 lat. Wciąż jest tam ponad 14 milionów Arabów, koptyjskich chrześcijan. Jeśli muzułmanie używaliby miecza, nie byłoby ani jednego Araba chrześcijanina.
Innym przykładem są Indie. Muzułmanie rządzili Indiami przez ponad tysiąc lat. Gdyby chcieli (a mieli wystarczająco dużo siły), zmusiliby każdego niemuzułmanina do przejścia na islam. Dzisiaj ponad 80% populacji Indii to niemuzułmanie. Są oni świadkami tego, że Islam nie był szerzony przy pomocy miecza.
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę małą grupę muzułmanów, którzy szerzyli islam na zachód po Hiszpanię i Maroko i na wschód aż po Indie i Chiny, trzeba zdać sobie sprawę,że taka mała grupa nie może zmusić innych do przejścia na ich religię.
Warto również zauważyć, że kiedy Mongołowie najechali i zmasakrowali dużą część imperium islamskiego, sami później przyjęli islam. Bóg wyraźnie mówi w wersecie 256 rozdziału II chwalebnego Koranu – „Nie ma przymusu w religii! Prawość odróżniła się od nieprawości. „

There is no record in history that shows people being forced by sword point to convert to Islam.
Muslims ruled Arabia for over 1400 years. Yet, today there is over 14 millions Arabs who are Coptic Christians. If the Muslims had used the sword, there would not have been a single Arab who had remained Christian today.
Another example is India. Muslim ruled India for over a thousand years. If they had wanted, they had the power to convert each and every non-Muslim of India to Islam but today, more than 80% of the population of India are non-Muslim. All these non-Muslim Indians are bearing witness today that Islam was not spread by the sword.
If one considers a small number of Muslims who initially spread Islam to the west, all the way from Spain and Morocco and into east from India and China, one would realise that such a small group of people could not force others to be members of a religion against their will.
It is also interesting to note that when the Mongols invaded and massacred a large portion of the Islamic empire, later they themselves embraced the religion of Islam. God clearly states in Chapter 2 of the glorious Quran – „There is no compulsion in religion, for the right course has become clear from error.”