Prorok (PZN) powiedział:
„Nie ma dni wspanialszych u Allaha, i w których bardziej kocha dobre uczynki, niż te 10 dni. Więc w tym czasie nasilcie tasbih(powtarzanie: SubhanAllah), tahmid(powtarzanie: Alhamdulillah), tahlil(powtarzanie: La ilaha illallah) i takbir(powtarzanie: Allahu Akbar).”

The Prophet ﷺ said:
„There are no days that are greater with Allaah, and in which good deeds are more beloved to Him, than these ten days (of Dhul- Hijjah). So increase in making tasbeeh (saying Subhaanallaah), tahmeed (saying Alhamdulillah), tahleel (saying Laa ilaha illAllaah) and takbeer (saying Alaahu Akbar), during them.”

[Saheeh: Related by at-Tabaraanee]