W jednej ze słynniejszych przypowieści (hadisie) Prorok Muhammad (PzN) powiedział: „Wykorzystaj pięć przed innymi pięcioma: swoją młodość przed starością, zdrowie przed chorobą, bogactwo przed ubóstwem, wolny czas przed jego brakiem i swoje życie przed śmiercią.” W tym hadisie słowo „młodość” jest przed zdrowiem, bogactwem, wolnym czasem i życiem, a więc lekcja, którą chcemy z niej wyciągnąć, dotyczy szczególnie naszych młodych Braci i Sióstr. Kiedy jesteś młody masz mnóstwo czasu, mnóstwo energii ale niekoniecznie wystarczająco dużo dóbr materialnych, skutkiem czego czujesz, że nie możesz zrobić zbyt wiele dobrego. Jednakże jednym z błogosławieństw, o którym wielu młodych ludzi zapomina, jest dobro, którym możesz obdarzyć swoich rodziców. Bądź dla nich użyteczny – pomóż mamie przy sprzątaniu domu, umyj ojcu samochód, pomóż w nauce młodszemu rodzeństwu; ponieważ gdy wniesiesz spokój i szczęście do serc swoich rodziców, ich jedno zwykłe dua (prośba) może być kluczem do niewyobrażalnych sukcesów, które odnosić będziesz w swoim życiu. 
W przypowieści przekazanej przez Tirmidhi, Wysłannik Allaha (PzN) powiedział: „Prośba rodziców dla swojego dziecka nie będzie odrzucona przez Boga.”
Nasza droga młodzieży! Prośba Twojej matki i Twojego ojca jest więc „największym kapitałem, jaki posiadasz na swoim koncie”. Wykorzystaj ten kapitał w pełni! To nie jest jedynie przypomnienie, ale instrukcja od naszego Stwórcy:
„I postanowił twój Pan,
abyście nie czcili nikogo innego,
jak tylko Jego;
i dla rodziców – dobroć!
A jeśli jedno z nich lub oboje
osiągną przy tobie starość,
to nie mów im: „precz!”
i nie popychaj ich,
lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku!” (Koran 17:23)

Jeśli więc chcesz, żeby nasz Stwórca otworzył przed Tobą drzwi do sukcesu, zacznij od siebie i stań się błogosławieństwem dla swoich rodziców!

In one famous narration of the Prophet (saw), he (saw) said – “Take advantage of five before five: your youth before your old age, your health before your sickness, your wealth before your poverty, your free time before you are preoccupied, and your life before your death”. As this narration begins with the youth, the lesson we want to derive from it is for our young brothers and sisters. When you are young, you have plenty of time, you have plenty of energy but not necessarily a lot of resources, hence you feel you cannot do much good. However, one of the blessing most youths missed on, is the good you can benefit your parents with. Be useful and beneficial to your parents – help your mum to clean at home, wash your dad’s car, assist your younger siblings in their studies; because when you become the reason that brings peace and happiness to your parents’ hearts, one simple dua (supplication) from them may be the key to your success in life, success beyond imagination. In a narration found in Tirmidhi, the Prophet of Allah (saw) said: „The supplication of the parent for his/her child will not be rejected by Allah”; so our dear youths, the supplication of your mother and your father is the most powerful asset you have at your disposal, make the most of it! This is not just a reminder, but an instruction from our Creator – „Your Lord has ordained that you worship none but Him and that you must be good and kind to your parents. Whether one or both of them reach old age, say not to them a word of disrespect, not even ‘Uff’. Never shout at them but speak to them with honour, kindness and in a respectful manner”. (Koran 17:23)
So, if you want our Creator to open the doors of success for you, start by becoming a blessing to your parents!