Rozdział-Krowa-werset-136

 

(O Muzułmanie!) Mówcie:

„Uwierzyliśmy w Boga (nie przypisując Mu współtowarzyszy) i w to, co zostało nam zesłane; i w to, co zostało zesłane Abrahamowi, Ismailowi, Izaakowi, Jakubowi… i prorokom powołanym w plemionach, a także w to, co zostało dane Mojżeszowi i Jezusowi, i w to (wiedza, mądrość i posłannictwo), co zostało dane wszystkim innym prorokom od ich Pana. Nie czynimy pomiędzy nimi rozróżnienia (co do wiary w ich posłannictwo) i jesteśmy muzułmanami (poddanymi Mu w pełni i wyłącznie Jemu).”

Say (O Muslims):

We believe in Allah (God) and that which is revealed unto us and that which was revealed unto Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and that which Moses and Jesus received, and that which the Prophets received from their Lord. We make no distinction between any of them, and unto Him we have surrendered (in Islam).

Koran – Rozdział Krowa, Werset 136 (Surah 2, Ayah 136)