PROROK ﷺ  WYGŁOSIŁ POŻEGNALNĄ MOWĘ (KHUDBAH) 9-EGO DHUL HIDŻDŻA (12-STEGO MIESIĄCA ISLAMSKIEGO ROKU), 10 LAT PO MIGRACJII (HIDŻRAH) Z MEKKI DO MADINY, W DOLINIE URANAH GÓRY ARAFAT. OTO CO NAM PRZEKAZAŁ:

Wszelka chwała Allahowi (Bogu Jedynemu)! Wychwalamy Go i szukamy Jego pomocy i wybaczenia! Szukamy schronienia u Allah od zła nas samych i od naszych złych uczynków. Kogo Allah poprowadzi, tego nikt nie może zwieść z drogi, a kogo Allah sprowadzi z drogi, tego nikt nie może poprowadzić. Zaświadczam, że nie ma boga poza Allah (Bogiem Jedynym), nie posiadającym żadnego partnera czy wspólnika. Do Niego należy cała władza i Jemu należy się wszelka cześć. On obdarza życiem i powoduje śmierć i jest Wszechmocny ponad wszystkim. Nie ma boga poza Allahem Jedynym. On wypełnia Swoje obietnice i pomaga Swym sługom i On Sam poprowadził sprzymierzeńców/sojuszników.

Ludzie, słuchajcie moich słów, albowiem nie wiem, czy w przyszłym roku spotkamy się w tym miejscu i przekażcie te słowa tym, którzy nie mogą być tutaj z nami!

Ludzie! Zaprawdę, tak jak uważacie ten miesiąc za najświetszy i to miasto, tak wasza krew, wasza własność i wasz honor są święte (nienaruszalne) tak samo uważajcie życie i własność każdego muzułmanina za świętą (nienaruszalną). I zwracajcie to, co zostało wam powierzone na przechowanie do prawowitego właściciela. Nie bądźcie niesprawiedliwymi wobec innych by nie paść ofiarą niesprawiedliwości. (Nie wyrządzajcie nikomu krzywdy by nikt wam nie wyrządził krzywdy.) Pamiętajcie, że spotkacie swego Pana, i że będziecie odpowiadać przed Nim za swoje czyny! Bóg zabronił wam lichwy (arab. الربٰوة al-ryba), w związku z czym wszelkie zobowiazania z lichwy zostaną uchylone, a wasz kapitał jest dla was do zatrzymania. Nie będziecie wyrządzać nierówności ani cierpieć z powodu nierówności. Allah zarządził, by nie było żadnej lichwy, a interesy z Abbasem Ibn Abd al-Muttalib (wujem Proroka) zostają umorzone. Każde prawo wynikające z morderstwa popełnionego w okresie przed islamem zostaje umorzone i pierwszym takim prawem, jakie umarzam jest to, które wynika z morderstwa Ibn Rabia al-Haris al-Muttalib, który dorastał w Bani Lais i został zabity przez Huzajlów. 

Przekładanie świętego miesiąca jest tylko dodatkową niewiarą, przez którą ci, którzy nie wierzą są zgubieni; pozwalają na to jednego roku, a zabraniają drugiego roku, tak by uczynić dozwolonym to, czego Allah zabronił i zabronić tego, co Allah ustanowił jako zakazane. I zaprawdę, czas przyjął formę dnia, kiedy Allah stworzył niebiosa i ziemię. Z Bogiem liczba miesięcy wynosi dwanaście. Cztery z nich są święte. Trzy z nich następują po sobie, zaś miesiąc radżab jest sam jeden między nimi.

Zważcie, o ludzie! Strzeżcie się Szatana ze względu na bezpieczenstwo swojej religii. Szatan stracił wszelką nadzieję, że ktokolwiek uda mu się was zmylić w wielkich kwestiach, więc strzeżcie się by jego nie słuchać w małych.

Mężczyźni! Zaprawdę, macie określone prawa względem waszych kobiet i wasze kobiety maja określone prawa względem was. Obawiajcie się Boga odnośnie kobiet, albowiem wzięliście je za swoje żony tylko za powiernictwem / ochroną Boga i tylko za Jego zgodą stały się dla was dozwolone w imię Allaha. Jeśli przestrzegają praw, to musicie im zapewnić żywność i odzież w życzliwości. Traktujcie kobiety życzliwie, ponieważ one są waszymi partnerkami i pomocnicami, i nie są stworzone do tego, by samodzielnie radzić sobie ze swoimi sprawami. Waszym prawem względem nich jest to, iż nie wolno im przyjaźnić się z nikim, kogo nie popieracie i nie wolno im popełniać żadnych czynów nieprzyzwoitych.

Ludzie! Zrozumcie dobrze moje słowa i postępujcie według tego, co wam mówię; czcijcie Allah / Jedynego Boga, odmawiajcie dziennie pięć modlitw (Salah), poście w miesiącu ramadan, i dawajcie ze swojego dobytku na datek (Zakat). Wykonujcie pielgrzymkę Hadżdż, jeśli możecie sobie na to pozwolić finansowo.

Ludzie! Słuchajcie tego, co mówię i zrozumcie to! Cała ludzkość jest od Adama i Ewy, Arab nie ma przewagi nad nie-Arabem; także biały nie ma przewagi nad czarnym, i czarny nie ma przewagi nad białym, z wyjatkiem pod względem pobożności (taqła) i dobrych uczynków. Wiedzcie, iż każdy muzułmanin jest bratem drugiego muzułmanina, albowiem wszyscy muzułmanie są braćmi. To, co należy do muzułmanina jest zabronione innemu muzułmaninowi, poza tym, co on sam daje z własnej woli. Zatem nie bądźcie wobec siebie niesprawiedliwi!

Zaprawdę, wkrótce spotkacie waszego Pana i odpowiadać będziecie za swoje czyny! Zatem uważajcie, nie zboczcie z drogi prawości po moim odejściu.

O ludzie, po mnie nie przyjdzie już żaden prorok czy apostoł i nie będzie nowej wiary. Bądźcie więc rozsądni, o ludzie, i zrozumcie słowa, które wam oświadczam. Zaprawdę, pozostawiam po sobie pośród was to, co nigdy nie poprowadzi was ku zbłądzeniu – Księgę Allaha (Koran) i mój przykład (Sunnę – tradycje) – i jeśli będziecie za nimi podążać – nigdy nie zbłądzicie.

Ci wszyscy, którzy mnie wysłuchali niechaj przekażą moje słowa innym, a ci znowu innym; i niechaj ci ostatni zrozumieją moje słowa lepiej niż ci, którzy słuchają mnie bezpośrednio. O Allah / Boże, bądź moim świadkiem, iż przekazałem przesłanie Twoim ludziom.”

Przekład z języka angielskiego i opracowanie: J. Hashem

Zobacz również:

Artykuł z islam bez tajemnic

Tło historyczne, interpretacja, analiza mowy pozegnalnej Proroka (pbzn)

Kim był Prorok Muhammad ﷺ

Bibliografia Proroka Muhammada ﷺ PDF file

Mowa pożegnalna Proroka ﷺ w języku angielskim: The Last Sermon (Khutbah) of Prophet Muhammad (Farewell Sermon)