Imam Ahmad odnotował od Abu Ad-Darda’, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ktokolwiek zapamiętuje dziesięć Ayatów od początku Sury Al-Kahf (Sura 18) będzie chroniony przed Dajjalem.”Odnosząc się do wersji przekazanej przez At-Tirmidhi: „Ktokolwiek zapamiętuje trzy Ayaty od początku Sury Al-Kahf.” On powiedział, że jest on „Hasan Sahih”.

Imam Ahmad noted from Abu Ad-Dard that the Prophet (ﷺ) said, „Whoever remembers ten Ayats from the beginning of Surah Al-Kahf (Surah 18) will be protected from Dajjal.”Referring to the version given by At-Tirmidhi: „Whoever remembers the three Ayatas from the beginning of Surah Al-Kahf.” He said he was „Hasan Sahih”.