Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich - cztery święte [tj. Muharram (1) Radżab (7), Dhu'l-Qa'dah (11), Dhul Hidżdża (12) - miesiąc kalendarza islamskiego]. To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości w tych miesiącach… (Sura Al Tałbah 9:36)

Miesiąc Rajab jest jednym ze świętych miesięcy, o których Allah mówi (interpretacja znaczenia):
“Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich – cztery święte [tj. Muharram (1) Radżab (7), Dhu’l-Qa’dah (11), Dhul Hidżdża (12) – miesiąc kalendarza islamskiego]. To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości w tych miesiącach…”
[Al-Tałbah 9:36]

Święte miesiące to: Muharram, Radżab, Dhu’l-Qa’dah i Dhu’l Hidżdża.

Al-Bukhaari (4662) przekazał od Abu Bakra (oby Allah był z niego zadowolony), że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział:
„Czas zatoczył pełne koło i dzień stał się takim jak ten, w którym Allah stworzył niebo i ziemię. Rok składa się z dwunastu miesięcy, cztery z nich są święte; trzy następują po sobie: Dhu’l-Qa’dah, Dhul-Hijjah i Muharram, i (czwartym jest) Rajab, miesiąc plemienia Mudar, między miesiącami Jumada a Szaban.”

Słowa Allaha (interpretacja znaczenia): “przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości” [ at-Tawbah 9:36] oznaczają:
(nie czyńcie sobie niesprawiedliwości) w tych świętych miesiącach, ponieważ robienie w ten sposób jest większym grzechem niż w innym czasie.

Zostało przekazane, że Ibn Abbas powiedział, odnośnie słów Allaha “przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości” [at-Tawbah 9:36]:
(Polecenie nie czynienia sobie niesprawiedliwości) ma zastosowanie we wszystkich miesiącach, a następnie Allah wyróżnił cztery miesiące i uczynił je świętymi, i podkreślił ich świętość, i On uczynił grzech w tych miesiącach bardziej ciężkim, i On uczynił dobre dzieła i ich nagrodę wspanialszymi.

Qataadah powiedział, odnośnie słów “przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości”:
robienie złych rzeczy w czasie świętych miesięcy jest bardziej poważne i pociąga za sobą większy ciężar grzechu niż w innych miesiącach. Czynienie źle to poważna sprawa w każdym wypadku, ale Allah czyni, cokolwiek On zechce z Jego poleceń co ma mieć większą wagę. I on rzekł: Allah wybrał elity ze Swojego stworzenia: spośród aniołów On wybrał Posłańców, spośród ludzi On wybrał Posłańców, spośród mowy On wybrał wspominanie Go (dhikr), spośród miejsc na ziemi On wybrał meczety, z pośród miesięcy On wybrał Ramadan i święte miesiące, spośród dni On wybrał Piątek (Jumu’ah), a spośród nocy On wybrał Laylat al-Qadr. Dlatego czcimy to, co zostało wybrane przez Allaha, dla ludzi rozumnych i wiedzy przez szacunek do tego co zostało wybrane przez Allaha.
Koniec cytatu z Tafsiir Ibn Katheer (oby Allah się nad nim zmiłował), komentarza Sury at-Tawbah werset 36.

Źródło: islamqa.com
Tłumaczenie: Strefa Hadis (https://www.facebook.com/StrefaHadis)