Wszelka chwała należy się Allahowi.   

Dni Tashreeq przypadają na 11, 12 i 13 dzień miesiąca Dhul Hidżdża. Istnieje wiele wersetów i hadisów, w których mowa jest o zaletach tych dni:

1 – Allah mówi (interpretacja znaczenia): 

I wspominajcie Boga w dniach oznaczonych!(Al-Baqarah, 203)

Zdaniem Ibn ‘Umar i większości uczonych są to dni Tashreeq

2 – Odnośnie dni Tashreeq Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) powiedział: „Są to dni jedzenia, picia i wspominania Allah.” Dhikr (wspominanie Allah) jest podczas dni Tashreek może odbywać się na wiele sposobów: Wspominanie Allaah natychmiast po obowiązkowych modlitwach poprzez recytację Takbeer. Jest to zalecane poprzez większość uczonych, aż do końca dni Tashreeq.Wspominanie Go poprzez wypowiadanie Bismillaah i Allaahu akbar podczas zabijania zwierzęcia ofiarnego. Czas na zabicie zwierzęcia ofiarnego (hadiy i udhiyah) trwa aż do końca dni Tashreeq.

Wspominanie Allaah podczas jedzenia i picia. Jest zalecane aby wypowiedzieć Bismillaah podczas rozpoczynania posiłku bądź pici i wypowiedzenie Alhamdulillah na końcu, aby chwalić w ten sposób Allah. Zgodnie z hadisem  Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) powiedział: „Allah lubi, gdy jego sługa spożywa posiłek i Jego (Allah) przy tym wychwala oraz gdy pije i Go wychwala.” (Muslim, 2734).

Wspominanie Go poprzez wypowiadanie Takbeer podczas Jamaraat (kamienowania) podczas dni Tashreeq. Dotyczy to jedynie osób odbywających pielgrzymkę Hadżdż.

Wspominanie Allaah w ogóle. Dhikr podczas dni Tashreeq jest mustahabb (przyp. red.: mocno zalecane). ‘Umar zwykł był recytować Takbeer w Mina, w swoim namiocie i gdy ludzie go słyszeli, również recytowali Takbeer tak, że Mina wypełniała się echem dźwięku recytowanego przez nich Takbeer. Allaah mówi (interpretacja znaczenia):

A kiedy skończyliście wypełniać wasze pobożne ceremonie, wspominajcie Boga, jak wspominacie waszych ojców, albo jeszcze mocniejszym wspomnieniem! „Wśród ludzi są tacy, którzy mówią: „Panie nasz!. Daj nam na tym świecie!” Ale taki nie będzie miał udziału w życiu ostatecznym.

Wśród nich są też tacy, którzy mówią: „Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w życiu ostatecznym dobro! I uchroń nas od kary ognia!” [Al-Baqarah:200-201]

Wielu salaf (przyp. red.: pierwszych muzułmanów, towarzyszy Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) opisywało robienie wielu dua podczas dni Tashreeq jako mustahabb.

Słowa Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), „Są to dni jedzenia, picia i wspominania Allah.” wskazują, że jedzenie i picie podczas dni Eid ma na celu przypominanie o Allah i bycie Jemu posłusznym; idealny sposób na wyrażenie wdzięczności za błogosławieństwa oznacza wykorzystanie ich do bycia posłusznym i czczenia Allah.

W swojej Księdze Allah nakazuje nam jeść dobre rzeczy i dziękować Jemu za nie. Tym samym, ktokolwiek wykorzystuje błogosławieństwa Allah do popełnienia grzechu okazuje w ten sposób niewdzięczność za błogosławieństwa Allah, tym samym zasługuje na to, by były mu one odebrane.

3 – Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) zabronił pościć podczas tych dni: „Nie pość podczas tych dni, jako że są to dni jedzenia, picia i wspominania Allah.” przekazane przez Ahmad, 10286; uznany za saheeh przez al-Albaani w al-Silsilah al-Saheehah, 3573.

 O Allah, pomóż nam spełniać dobre uczynki i uczyń nas niezłomnymi aż do śmierci; miej nad nami litość, o Najhojniej Dający Zaopatrzenie. Chwała niech będzie Allahowi, Panu Świata.