Imam Ahmad odnotował od Abu Ad-Darda’, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ktokolwiek zapamiętuje dziesięć Ayatów od początku Sury Al-Kahf będzie chroniony przed Dajjalem.”

Odnosząc się do wersji przekazanej przez At-Tirmidhi: „Ktokolwiek zapamiętuje trzy Ayaty od początku Sury Al-Kahf.” On powiedział, że jest on „Hasan Sahih”.

W swoim Mustadrak, Al-Hakim odnotował od Abu Sa’ida, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ktokolwiek recytuje Surę Al-Kahf w Piątek, będzie go oświetlać światłem od jednego Piątku do następnego.” Potem powiedział: „Ten Hadis ma łańcuch przekazu Sahih, ale oni (Al-Bukhari i Muslim) nie odnotowali go.”

Al-Hafiz Abu Bakr Al-Bayhaqi również odnotował to w swojej Sunan od Al-Hakim, następnie odnotował ze swoim łańcuchem przekazu, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Ktokolwiek recytuje Surę Al-Kahf tak jak została objawiona, będzie ona światłem dla niego w Dniu Zmartwychwstania.”